Modern Kitchen

Co potřebujete vědět

Jsem povinen platit daň za nabytí nemovitosti?

Legislativní změny od 1. 1. 2021
Vlastník nemovitosti, který nemovitost nabyl do 31.12.2020 (tzn. podal do tohoto data návrh na vklad do katastru nemovitostí, protože k tomuto dni nabývá vlastnické právo), může nemovitost se ziskem prodat po 5 letech od nabytí a je osvobozen od daně z příjmu.
Dosavadní lhůta 5 let se vztahuje na všechny stávající vlastníky nemovitosti a na 10 let se jim neprodlužuje!
Ten, kdo nemovitost nabyl nebo nabude od 1.1.2021, bude od daně z příjmu osvobozen až po 10 letech držení. 
U příjmu za převod družstevního podílu v bytovém družstvu zůstává lhůta pro osvobození od daně 5 let.
(NOVELA ZÁKONA č. 586/1992 SB., o daních z příjmu)

Kdy musím podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?

Finanční správa prodloužila lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Místo 31.1.2021 je nová lhůta 1.4.2021.
Lhůta pro úhradu daně zůstala beze změn.
Můžete o tom informovat své klienty, kterých se to týká, tzn. ty, kterým jste zprostředkovali v r. 2020 prodej a koupi nemovitosti :)

 Platí osvobození od daně z nabytí po 2 letech bydlení?

Ano. § 4, bod 1 a) zákona o daních z příjmu platí nadále beze změny.

Osvobozen je od daně ten, kdo měl bezprostředně před prodejem v nemovitosti bydliště po dobu 2 let. 

Pro tuto lhůtu není podstatná doba vlastnictví. Osvobozen bude například i poplatník, který koupil byt, kde byl v nájmu 3 roky a 2 měsíce po nabytí do vlastnictví ho prodal.

Termín „bydliště“ neznamená trvalý pobyt nahlášený na příslušné ohlašovně. Znamená, že poplatník nemovitost užíval k bydlení. Oficiální místo trvalého pobytu mohl mít na zcela odlišné adrese. Bydliště však na výzvu finančního úřadu musí doložit, například platbou elektřiny, plynu, internetu atd.

Pro finanční úřad je podstatný termín "bezprostředně". Pokud se vlastník odstěhuje a nemovitost prodá až po nějaké době, osvobození se na něj nevztahuje.Byla odstraněna možnost osvobození od daně z příjmu, pokud byl příjem z prodeje nemovitosti nebo družstevního bytu použit na vlastní bytovou potřebu ve lhůtě 1 rok před prodejem. Současně byl zrušen i limit pro použití příjmu do 1 roku od prodeje. Možnost osvobození příjmu z prodeje při použití peněz na vlastní bytovou potřebu tedy zůstala zachována a nově není pro použití příjmu stanovena žádná lhůta.

Jak nekoupit jednotku SVJ s dluhem?

Novela zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen "OZ") účinná od 1.7.2020 změnila přechod dluhů prodávajícího vůči správci domu (obvykle Společenství vlastníků jednotek, dále jen "SVJ") na kupujícího.  


Nyní, po novele OZ, platí, že mezi dluhy, které přechází na kupujícího, jsou zahrnuty nejen platby za správu domu a pozemku, ale také za služby spojené s užíváním jednotky.

Vzhledem k tomu, že ani po novele OZ nemá správce domu povinnost ke dni převodu jednotky provést vyúčtování, půjde také o dluhy na zálohových platbách na služby.


Prodávající má podle OZ povinnost předložit kupujícímu potvrzení SVJ, jaké dluhy má, ev. že SVJ nic nedluží. Pokud toto potvrzení nepředloží, může si ho nově se souhlasem prodávajícího od SVJ vyžádat i kupující.


SVJ bude tedy oprávněně vymáhat dluh prodávajícího na kupujícím.

MUSÍ DÁVAT PRODÁVAJÍCÍ PŘEDKUPNÍ NABÍDKU PODÍLU NA PŘÍJEZDOVÉ CESTĚ OSTATNÍM SPOLUVLASTNÍKŮM?

Většina prodávajících v praxi tuto předkupní nabídku nedává.
Dobrá zpráva je, že je více než pravděpodobné, že opomenutý předkupník by s žalobou na uplatnění svého předkupního práva neuspěl!
Proč?
Soud může rozhodnout, že jde o zneužití práva, a proto žalobu zamítne. Kromě předkupního práva jsou totiž důležité také další okolnosti, nejen předkupní právo, které má spoluvlastník ze zákona.

Co s černou stavbou?

Černá stavba byla provedena bez příslušného zákonem stanoveného povolení. 
Je sankcionována pokutou, nařízením odstranění stavby či nutnosti odstranění stavby na náklady vlastníka.
Řízení o odstranění černé stavby může správní orgán zahájit kdykoliv, i po desítkách let její existence.
Černou stavbu a/nebo nemovitosti, jejichž je černá stavba součástí (např. garáž u domu) nelze financovat hypotékou.